Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Telekomunikacja X

II GSK 3199/17 - Wyrok NSA z 2020-01-14

Skarga kasacyjna na postanowienie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie odmowy prawa wglądu do materiału dowodowego

II GSK 3198/17 - Wyrok NSA z 2020-01-14

Skarga kasacyjna na postanowienie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie ograniczenia prawa wglądu do materiału dowodowego

VI SA/Wa 2079/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-07

Skarga A. sp. z o.o. z siedzibą w M. na postanowienie nr [...] Ministra Infrastruktury z [...] lipca 2019 r., w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do złożenia odwołania w sprawie nakazu rejestracji odbiorników telewizyjnych i ustalenia opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników telewizyjnych

II GZ 238/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej nr [...] w przedmiocie określenia warunków dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej operatora w zakresie kabli telekomunikacyjnych w budynkach wielorodzinnych

II SA/Lu 703/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-06-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II GSK 325/20 - Wyrok NSA z 2020-06-29

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie nakazu rejestracji i ustalenia opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników radiofonicznych

II GSK 3251/17 - Wyrok NSA z 2020-01-23

Skargi kasacyjne [A]z siedzibą w W. i [B] S.A. z siedzibą w W. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skarg [A] z siedzibą w W. i [B] S.A. z siedzibą w W. na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej nr [...] w przedmiocie wyłonienia operatora pocztowego wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych na lata 2016

II GSK 21/20 - Wyrok NSA z 2020-03-04

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie rozpoznania wniosku o rezerwację częstotliwości

II GZ 98/20 - Postanowienie NSA z 2020-04-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji w części dotyczącej odmowy przyznania dopłaty do kosztów świadczonych usług wchodzących ...

II GZ 239/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej nr [...] w przedmiocie określenia warunków dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej operatora w zakresie kabli telekomunikacyjnych w budynkach wielorodzinnych
1   Następne >   +2   5