Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ubezpieczenia X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Bd 702/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-12-27

Wniosek w przedmiocie przedłużenia terminu zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym

III SA 180/99 - Wyrok NSA z 1999-12-15

Działalność zakładu ubezpieczeń, polegająca na odsprzedaży pojazdów i innych przedmiotów odzyskanych oraz powypadkowych, nie mieściła się w pojęciu działalności ubezpieczeniowej. Skoro zakład ubezpieczeniowy zamiast realizowania zawartej umowy ubezpieczenia zdecydował się na przejęcie na swoją własność przedmiotów ubezpieczenia, a następnie dokonywał ich sprzedaży, to nie było podstaw do przyjęcia, że sprzedaż ta nie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT na ogólnych zasadach.

III SA 1100/02 - Wyrok NSA z 2002-08-14

Sprawa ze skargi Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. w W. na decyzje Prezesa Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

III SA 1792/01 - Wyrok NSA z 2003-02-05

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w W. w przedmiocie podatku od towarów i usług

III SA 728/01 - Postanowienie NSA z 2001-12-10

Sprawa ze skargi Zygmunta G. na wezwanie do zapłaty wystawione przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (...) w związku z niedopełnieniem obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego samochodu

II FSK 1219/06 - Wyrok NSA z 2007-11-15

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w L. w przedmiocie zarzutów na postanowienie egzekucyjne

III SA 1049/99 - Wyrok NSA z 1999-12-08

Skarga do NSA /patrz art. 85/.~Brak jest takiego postanowienia w stosunku do opłat z tytułu naruszenia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, o jakich mówi art. 90e ustawy.

SA/Bk 146/98 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1999-06-24

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie określenia wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych za 1995 r.

III SA 7802/98 - Wyrok NSA z 1999-09-08

skargę spółki akcyjnej A.L. z siedzibą w W. na decyzję Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń w przedmiocie zaleceń pokontrolnych.

FSK 58/04 - Wyrok NSA z 2004-06-08

Skarga kasacyjna na postanowienie Rady Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w W. w przedmiocie stanowiska wierzyciela co do zgłaszanych zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym
1   Następne >   2