Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Kr 972/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-11-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zmiany decyzji ostatecznej

II SA/Gl 646/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-10-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odmowy zmiany decyzji dotyczącej instrukcji gospodarki wodą

II OZ 1312/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Pomorskiego Nr [...] w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Bk 867/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-01-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody P. w przedmiocie zawieszenia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Ke 162/05 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2009-05-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Ke 1092/05 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-01-07

Skarga 'O.' Spółki z o. o. w K. na decyzję Wojewody w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Kr 1602/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-10-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [....] w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Wr 213/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-05-17

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej W. nr [...] z dnia [...]r. w sprawie wprowadzenia opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni do urządzeń kanalizacyjnych

II SA/Wr 136/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-06-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody D. w przedmiocie zawieszenia postępowania o wydanie skarżącemu pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków

II SA/Rz 66/05 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2005-03-31

Sprawa ze skargi W. S. o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego, zakończonego prawomocnym wyrokiem w przedmiocie uregulowania stosunków wodnych
1   Następne >   2