Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II SAB/Wr 16/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-06-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego ostateczną decyzją Wojewody D. w sprawie przekazania mienia Skarbu Państwa w skład którego wchodzi nieruchomość zabudowana położona we W. przy u. Z. [...], M. [...] oraz M. [...] i [...]

II SA/Bk 618/04 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2005-01-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody P. w przedmiocie przekazania sprawy administracyjnej właściwemu organowi

II SA/Bk 818/06 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2007-02-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody P. w przedmiocie uchylenia postanowienia i przekazania do ponownego rozpatrzenia sprawy wszczęcia postępowania scaleniowego gruntów

II SA/Łd 1148/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-12-05

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie przyjęcia 'Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie K. na rok [...]'

II SA/Wr 492/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-09-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie wygaśnięcia decyzji o przekazaniu w użytkowanie terenu na rzecz W. Kombinatu Ogrodniczego

II SAB/Ke 5/05 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2006-03-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty w przedmiocie : wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów

IV SA/Wa 2884/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego

II SA/Lu 332/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-06-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie stwierdzenia wniesienia odwołania z uchybieniem terminu do ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Ł; w zakresie wniosku skarżącego o cofnięcie skargi

II SA/Lu 333/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-06-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi ; w zakresie wniosku skarżącego o cofnięcie skargi

IV SA/Wa 3184/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-03-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie : odmowy uznania nieruchomości za wspólnotę gruntową
1   Następne >   2