Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Uzasadnienie X
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

I OSK 2211/13 - Wyrok NSA z 2013-10-09

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie z 14 czerwca 2013 r. sygn., akt I SAB/Wa 11/13 w sprawie ze skargi W. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta m.st. Warszawy w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie odszkodowania za nieruchomość

VI SAB/Wa 130/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-29

Sprawa ze skargi na bezczynność oraz przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przedmiocie wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji

VI SAB/Wa 131/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-29

Sprawa ze skargi na bezczynność oraz przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przedmiocie wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji

II OZ 1341/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi J. H. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezesa SKO w B. w przedmiocie wniosku skarżącego dotyczącego stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej projekt scalenia gruntów

II SAB/Lu 630/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-06-11

Sprawa ze skargi J. H. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezesa SKO w przedmiocie wniosku w sprawie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów;

II SAB/Lu 630/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-10-22

Sprawa ze skargi J. H. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezesa SKO w przedmiocie wniosku skarżącego dotyczącego stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej projekt scalenia gruntów

I OSK 2456/13 - Postanowienie NSA z 2014-09-26

Wniosek B.B. w sprawie skargi kasacyjnej Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi B.B. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w sprawie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej

I OZ 1294/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-21

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi Z.R. na przewlekłość postępowania SKO we Wrocławiu w przedmiocie weryfikacji decyzji Kierownika ZTPS nr [...] MOPS we Wrocławiu , nr [...]

II GSK 453/14 - Wyrok NSA z 2015-04-28

Skargi kasacyjne Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz K. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie zatwierdzenia zmiany oferty SOR w zakresie usług Premium i usług informacyjno

I FSK 206/16 - Wyrok NSA z 2017-12-19

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi D. sp. j. D. i G. D. w U. na przewlekłe prowadzenie postępowań kontrolnych przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w K. (obecnie Naczelnika [...] Urzędu Celno-Skarbowego w K.) w przedmiocie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczenia i wpłacenia podatku od towarów i usług
1   Następne >   2