Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

II SA/Po 217/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-03-26

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Najwyższej Izby Kontroli w przedmiocie rozwiązania stosunku pracy

III SA/Gd 380/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-09-01

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Zakładu Emerytalno - Rentowego w przedmiocie utraty prawa do policyjnej emerytury

II SO/Wa 26/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-15

Wniosek R. W. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość w sprawie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia odwołania od decyzji Dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego w W. w sprawie odmowy ponownego ustalenia wysokości świadczenia emerytalno-rentowego i wypłaty odsetek

III SA/Lu 504/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-10-13

Sprawa ze skargi C.K. o wymierzenie grzywny Dyrektorowi Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego za niewykonanie wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt II SA/Wa 1233/04

II SA/Go 18/15 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-01-22

Sprawa ze skargi R.M. na czynność Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych w przedmiocie odmowy przyznania odznaczenia wojskowego o charakterze pamiątkowym

II SA/Wa 1421/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-11

Sprawa ze skargi A. C. na czynności Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej w przedmiocie naboru izatrudnienia na stanowisku Dyrektora Organizacyjnego Polskiej Agencji Kosmicznej

III SO/Łd 5/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-10-22

Wniosek w przedmiocie przeniesienia na stanowisko służbowe

III SA/Gd 883/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-10-27

Sprawa ze skargi na decyzję Centralnej Komisji Lekarskiej Ministra Spraw Wewnętrznych Skład Orzekający w przedmiocie przeprowadzenia kontrolnego badania lekarskiego inwalidy

II SA/Po 265/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-04-06

Sprawa ze skargi P. K. na orzeczenie Centralnej Komisji Lekarskiej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Skład Orzekający w P. w przedmiocie ustalenia uszczerbku na zdrowiu i jego związku ze szczególnymi warunkami służby

II SA/Lu 668/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-07-13

Skarga A. W. na decyzję Komendanta Głównego Straży Granicznej w przedmiocie wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany czas wolny od służby z tytułu wypracowanych i niewykorzystanych w formie czasu wolnego godzin nadliczbowych