Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

I SA/Kr 500/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-04-08

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne,

I SA/Gl 1165/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-10-26

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej

I SA/Gl 890/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-08-17

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej

I SA/Gl 1094/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-11-30

Sprawa ze skargi W. S. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA w Gliwicach w sprawie o sygn. akt I SA/Gl 1314/12 w przedmiocie egzekucji należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej

V SA/Wa 1294/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-14

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w przedmiocie odmowa umorzenia należności z tytułu nienależnie pobranej części uzupełniającej renty rolniczej

V SA/Wa 2825/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-14

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek

V SA/Wa 1950/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-14

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o umorzenie należności z tytułu składek