Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Rz 113/04 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2005-06-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie ustalenia odszkodowania za straty w rybołówstwie rzeki Wisłoki

II SA/Bd 1016/06 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2006-12-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ustalenia opłaty za korzystanie z urządzeń melioracyjnych

II SA/Bd 842/06 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2006-11-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód dla potrzeb stawów rybnych

II OSK 1886/07 - Postanowienie NSA z 2009-01-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie odmowy udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

II OW 54/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-03

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie ustalenia odszkodowania za szkody poniesione wskutek ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej

II OZ 1338/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody K. - P. z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

II OSK 1673/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-22

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Ś. w przedmiocie ustalenia linii brzegowej oraz przejęcia gruntów zajętych przez wody w trwały zarząd regionalnego zarządu gospodarki wodnej

IV SA/Wa 31/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

IV SA/Wa 1837/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-09

Wniosek w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Gd 860/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-02-25

Skarga Związku A na postanowienie Wojewody w przedmiocie nałożenia obowiązku wykonania oceny stanu technicznego rurociągu
1   Następne >   3