Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wodne prawo X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

II FSK 1055/05 - Wyrok NSA z 2006-08-25

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w S. w przedmiocie podatku od nieruchomości za grunty pod jeziorem za 2004 rok

II FW 1/10 - Postanowienie NSA z 2010-03-24

Wniosek w przedmiocie rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego w zakresie rozpatrzenia zażalenia na stanowisko wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym

II SA/Łd 2331/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2002-10-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody K. w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

SA/Gd 2861/94 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1996-01-31

Składka na rzecz spółki wodno-ściekowej jest wydatkiem stanowiącym koszt uzyskania przychodu.

I SA/Gd 444/98 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2000-02-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Izby Skarbowej w G. w przedmiocie zarzutów postępowania egzekucyjnego w administracji uchyla zaskarżone postanowienie oraz postanowienie Pierwszego Urzędu Skarbowego w G. (...).

I SA/Gd 1499/99 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-02-21

Egzekucja administracyjna nie jest dopuszczalna w sprawie składek należnych od członków spółki wodnej, mają one bowiem charakter cywilnoprawny.

III AZP 7/90 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów Sądu Najwyższego z 1990-09-20

Skarga Gminnej Spółdzielni 'Samopomoc Chłopska' w K. na decyzję Izby Skarbowej w K. w przedmiocie ustalenia dodatkowego przepisu z tytułu podatku dochodowego po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym zagadnienia prawnego przekazanego przez Naczelny Sąd Administracyjny

I SA/Op 206/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-09-04

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Opolu w przedmiocie określenia wysokości opłaty stałej za pobór wód powierzchniowych

I SA/Op 207/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-09-04

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Opolu w przedmiocie określenia wysokości opłaty stałej za wprowadzenie ścieków do wód lub ziemi
1   Następne >   3