Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wodne prawo X
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SA/Gl 561/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-10-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w O. w przedmiocie regulaminu rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w zasobie mieszkaniowym gminy stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.

II OW 114/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-21

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania decyzji uzgadniającej warunki przeprowadzenia rekultywacji zanieczyszczonego środowiska:

II OSK 2870/12 - Wyrok NSA z 2014-04-24

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Ke 34/10 - Wyrok WSA w Kielcach z 2010-04-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia

II SA/Gl 419/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-09-12

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków

II OSK 418/06 - Wyrok NSA z 2007-03-28

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie opłaty za wprowadzenie ścieków

II SA/Kr 1224/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-03-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wymierzenia opłaty z tytułu wprowadzenia ścieków do wód;

II OSK 110/05 - Wyrok NSA z 2006-02-02

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Olsztynie w przedmiocie odroczenia terminu płatności opłaty podwyższonej za II kwartał 2002r.

II SA/Kr 940/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-10-27

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w N. w przedmiocie podjęcia postępowania

II OSK 646/05 - Wyrok NSA z 2006-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Szczecinie w przedmiocie opłaty za korzystanie ze środowiska
1   Następne >   +2   +5   7