Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wodne prawo X
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

SA/Rz 1485/99 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2000-03-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rz. z 11 sierpnia 1999 r. (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta P. w sprawie ustalenia opłat za wodę i odprowadzanie ścieków

III SA/Lu 542/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-02-06

Sprawa ze skargi W. W. na SKO w przedmiocie ustanowienia zarządu komisarycznego dla Gminnej Spółki Wodnej

II SA/Wr 484/98 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1999-10-15

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody W. z 5 lutego 1998 r. (...) w przedmiocie ustalenia opłat za wodę i wprowadzanie ścieków

II OSK 2921/15 - Wyrok NSA z 2017-07-25

Skarga kasacyjna na uchwałę Sejmiku Województwa W. w przedmiocie wyznaczenia aglomeracji