Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

IV SA/Wr 31/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-01-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie odmowy uznania za osobę bezrobotną i odmowy przyznania prawa do zasiłku

III SA/Łd 568/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-06-26

Wniosek w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku dla bezrobotnych

IV SA/Wr 148/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-03-18

Wniosek w przedmiocie uznania za nienależnie pobrany zasiłek dla bezrobotnych i obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku

IV SA/Po 390/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-04-09

Wniosek w przedmiocie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki

IV SA/Gl 356/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-05-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewoda [...] w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego stypendium w zakresie wniosku skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

I OZ 210/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Śląskiego nr [...] w przedmiocie statusu bezrobotnego

IV SA/Gl 22/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-01-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie statusu bezrobotnego w kwestii wniosku skarżącego o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

II SA/Rz 1177/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-02-13

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

I OSK 581/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-10

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia odsetek postana...

II SA/Po 989/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-11-07

Skarga P. M. na decyzję Wojewody w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej
1   Następne >   2