Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II GZ 252/19 - Postanowienie NSA z 2019-11-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. T. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji potwierdzającej prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej

II OW 145/19 - Postanowienie NSA z 2019-11-21

Skarga A. Z., sygn. akt II SA/Op 333/19 na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II GZ 33/19 - Postanowienie NSA z 2019-11-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie umorzenia postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie ze skargi J. A. Z. na pismo Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie zawiadomienia o dacie przejścia w stan spoczynku sędziego NSA

II GZ 95/19 - Postanowienie NSA z 2019-11-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie umorzenia postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie ze skargi A. K. na pismo Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie zawiadomienia o dacie przejścia w stan spoczynku sędziego NSA