Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych X

II GPP 4/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-10

Wniosek J.D. o wyłączenie od rozpoznawania sprawy sędziego NSA Andrzeja Kuby oraz pozostałych sędziów NSA w sprawie ze skargi J.D. o stwierdzenie, że nastąpiło naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki w postępowaniu o sygn. akt VI SO/Wa 3/13 w sprawie z wniosku J.D. o wymierzenie grzywny Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia za nieprzekazanie do sądu skargi wraz z aktami sprawy

II GSK 5211/16 - Postanowienie NSA z 2019-01-25

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki z...

II GZ 252/19 - Postanowienie NSA z 2019-11-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. T. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji potwierdzającej prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej

II GZ 128/20 - Postanowienie NSA z 2020-05-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w P nr [..] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji potwierdzającej prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej

II GZ 364/20 - Postanowienie NSA z 2020-12-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi W. Ł. na przewlekłe prowadzenie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania zaświadczenia dotyczącego składek na ubezpieczenia zdrowotne