Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wymierzenie grzywny X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Ke 509/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-06-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Ke 1144/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-12-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SO/Ol 20/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-12-09

Wniosek F. W. o wymierzenie Wojewodzie grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

VII SO/Wa 36/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-01-14

Wniosek B. B. o wymierzenie grzywny Radzie [...]

II SA/Go 103/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-04-14

Sprawa ze skargi A.M. w przedmiocie wymierzenia grzywny Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego za niewykonanie wyroku NSA Ośrodek Zamiejscowy w Poznaniu sygn. akt II SA/Po 2949/01

II SA/Sz 1267/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-05-09

Sprawa ze skargi B. O. o wymierzenie grzywny Inspektorowi Nadzoru Budowlanego za niewykonanie wyroku WSA w Szczecinie w przedmiocie nałożenia obowiązku wykonania określonych czynności lub robót budowlanych, w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem samowolnie wykonanych robót budowlanych wymierza Inspektorowi Nadzoru Budowlanego grzywnę w wysokości [...] złotych.

II OZ 728/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt VII SO/Wa 28/07 o oddaleniu wniosku W. M. o wymierzenie Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego grzywny za nieprzekazanie skargi W. M. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...], znak: [...]

II SO/Po 1/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-04-17

Wniosek w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny z tytułu nieterminowego przekazania do Sądu skargi

II OZ 1339/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie z wniosku W. P. przeciwko Staroście Krotoszyńskiemu w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny za nieprzekazanie skargi

II OZ 1008/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie oddalenia wniosku o wymierzenie organowi grzywny w sprawie z wniosku A.P. o wymierzenie Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w W. grzywny w związku z nieprawidłowym wykonaniem obowiązku przekazania skargi wraz z aktami sprawy
1   Następne >   +2   +5   +10   21