Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

I SO/Wa 12/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-08

Wniosek J. M. o wymierzenie Staroście Powiatu W. grzywny w trybie art. 55 § 1 ppsa 1. wymierza Staroście Powiatu W. grzywnę w wysokości 1000 (jeden tysiąc) złotych płatną w terminie jednego miesiąca od daty uprawomocnienia się niniejszego wyroku; 2. zasądza od organu Starosty Powiatu W. na rzecz wnioskodawcy J. M. kwotę 100 (sto) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.