Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Wymierzenie grzywny X
  • Skarżony Wojewoda X

II OSK 439/07 - Postanowienie NSA z 2007-04-13

Skarga kasacyjna na bezczynność Wojewody Małopolskiego

I OZ 897/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach , sygn. akt II SO/GL 16/10 wymierzające Wojewodzie Ś. grzywnę w kwocie 1.000 (jeden tysiąc) złotych za nieprzekazanie skargi, odpowiedzi na skargę oraz akt sprawy.

I OSK 951/07 - Postanowienie NSA z 2007-07-05

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Lublinie w przedmiocie wymierzenie Wojewodzie Lubelskiemu grzywny w kwocie 9 909 (dziewięciu tysięcy dziewięciuset dziewięciu) złotych za nieprzekazanie Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Lublinie skargi P. W. na bezczynność tego organu w sprawie z wniosku P. W. o wymierzenie grzywny Wojewodzie Lubelskiemu za nieprzekazanie Wojewódzkiemu Sądowi Ad...

II OZ 169/10 - Postanowienie NSA z 2010-03-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku K. S. w przedmiocie wymierzenia Wojewodzie Mazowieckiemu grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

I OZ 411/12 - Postanowienie NSA z 2012-07-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku W. S. w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny za nieprzekazanie sądowi skargi, odpowiedzi na skargę i akt administracyjnych

I OZ 412/12 - Postanowienie NSA z 2012-07-03

Wniosek w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny za nieprzekazanie sądowi skargi, odpowiedzi na skargę i akt administracyjnych

I OZ 909/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-17

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi J. A. w przedmiocie wymierzenia grzywny Wojewodzie Kujawsko

I OZ 425/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody Mazowieckiego w zakresie rozpatrzenie wniosku w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II OZ 734/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie wymierzenie Wojewodzie Mazowieckiemu grzywny oraz zwrocie na rzecz Wojewody Mazowieckiego wpisu sądowego od zażalenia w sprawie z wniosku A. Spółki Akcyjnej z siedzibą W. o...

II OZ 988/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie wymierzenia grzywny Wojewodzie Mazowieckiemu w sprawie ze skargi Gminy J na czynność Wojewody Mazowieckiego wyrażoną w protokole zdawczo
1   Następne >   2