Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 1154/05 - Wyrok NSA z 2006-09-28

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

II OSK 8/06 - Wyrok NSA z 2006-12-05

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie warunków zabudowy dla obszaru wodnego

IV SA/Wa 2184/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

II OSK 1370/09 - Wyrok NSA z 2010-09-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Sieradzu w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Łodzi do ponownego rozpoznania

II OSK 1547/11 - Wyrok NSA z 2011-10-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Zielonki w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zielonki

IV SA/Wa 2185/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

IV SA/Wa 1621/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-04-29

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi wojewódzkiej

IV SA/Wa 1877/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-04-01

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Wa 1876/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-05-25

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia warunków lokalizacji dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi krajowej

IV SA/Wa 1465/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-18

skarg J. M. oraz T. B. i G. S. na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi krajowej
1   Następne >   +2   +5   +10   14