Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zatrudnienie X
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

IV SA/Po 416/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-10-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania,

II SA/Op 10/04 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-06-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w P. w przedmiocie godzin pracy placówek handlowych, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych

SA/Kr 288/89 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1989-06-13

skargę Marty P.-P. oraz Izby Rzemieślniczej w K. na decyzję Dyrektora Wydziału Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Krakowa w przedmiocie przydziału lokalu użytkowego.

II SA 1433/99 - Wyrok NSA z 2000-02-08

Sprawa ze skargi na decyzję Komendata Głównego Policji (...) w przedmiocie zezwolenia na działalność ochrony osób i mienia

II SA 1385/94 - Wyrok NSA z 1995-01-31

Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zarządzania funduszami powierniczymi dokument zawierający wskazanie nazwisk co najmniej dwóch doradców, których zamierza zatrudnić.~ Nie ma natomiast obowiązku dołączenia do wniosku dowodów /oświadczeń/ potwierdzających zamiar ich zatrudnienia.~ Nieuzupełnienie przez wnioskodawcę tego wymagania skutkuje podjęcie decyzji o pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia /art. 64 par. 2 Kpa/.~2. Wymóg dołączenia do wniosku o pozwolenie na ...

II GSK 891/09 - Wyrok NSA z 2010-10-13

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie stwierdzenia utraty statusu zakładu pracy chronionej

III SA/Gd 206/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-10-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO [...] w przedmiocie wykreślenie z rejestru agencji zatrudnienia

OPK 3/99 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1999-11-08

Naczelny Sąd Administracyjny przy udziale Włodzimierza Skoniecznego prokuratora Prokuratury Krajowej w sprawie po wszczęciu z urzędu w trybie wznowienia postępowania w przedmiocie udzielenia Adamowi S. zezwolenia na zarobkowy przewóz osób taksówką po rozpoznaniu w dniu 8 listopada 1999 r. na posiedzeniu jawnym, pytania prawnego pełnego składu SKO w Cz. zgłoszonego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o samorządowych kolegiach odwoławcz...

VI SA/Wa 2276/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-05-07

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie stwierdzenia utraty statusu zakładu pracy chronionej
1   Następne >   2