Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OSK 1319/08 - Postanowienie NSA z 2011-06-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości

I OSK 960/10 - Postanowienie NSA z 2011-06-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w części, a w części wydania decyzji z naruszeniem prawa

I OSK 1335/11 - Postanowienie NSA z 2011-08-11

Wniosek Republiki Serbii - Ambasady Republiki Serbii w Warszawie o zawieszenie postępowania sądowego w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr (...)w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania post...

I OSK 1319/08 - Postanowienie NSA z 2011-01-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Białymstoku w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości

I OSK 1143/08 - Postanowienie NSA z 2011-12-21

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w W. w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia

I OSK 1526/09 - Postanowienie NSA z 2011-12-15

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I OZ 455/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-01

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję SKO we Wrocławiu nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieodpłatnego nabycia z mocy prawa własności nieruchomości gruntowej

I OSK 857/10 - Postanowienie NSA z 2011-06-30

Sprawa ze skargi kasacyjnej J. B. od wyroku WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi J. B. na niewykonanie przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w B. wyroku WSA w Białymstoku , sygn. akt SA/Bk 1348/03

I OZ 634/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie zawieszenia postępowania sądowego w sprawie ze skargi B.K. na § 1 pkt 11, § 8 ust. 2 uchwały Rady Miasta K. nr [...] w przedmiocie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej K. w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców

I OSK 1081/10 - Postanowienie NSA z 2011-06-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie uwłaszczenia nieruchomościami
1   Następne >   2