Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OSK 817/15 - Postanowienie NSA z 2017-02-01

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w Kielcach w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

I OSK 3018/14 - Postanowienie NSA z 2017-12-07

Skargi kasacyjne Miasta [...], Prezydenta Miasta [...] K.L. oraz M. S. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta [...] nr [...] w przedmiocie ustanowienia prawa użytkowania wieczystego

I OSK 2314/13 - Postanowienie NSA z 2017-01-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Gdańsku w przedmiocie nieważności decyzji w sprawie zawiedzenia projektu podziału nieruchomości

I OSK 2037/16 - Postanowienie NSA z 2017-11-30

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi J.H. decyzję Ministra Skarbu Państwa nr [...] w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

I OZ 418/17 - Postanowienie NSA z 2017-04-27

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia administracyjnego w sprawie przyznania prawa własności czasowej do gruntu nieruchomości warszawskiej

I OSK 17/16 - Postanowienie NSA z 2017-06-06

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy ustalenia odszkodowania

I OSK 1451/15 - Postanowienie NSA z 2017-05-11

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

I OZ 1128/17 - Postanowienie NSA z 2017-07-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia przejścia na rzecz Skarbu Państwa własności nieruchomości wraz z utratą w o...

I OSK 2385/15 - Postanowienie NSA z 2017-07-26

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju...

I OSK 2702/14 - Postanowienie NSA z 2017-08-09

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie wstrzymania wykonania decyzji
1   Następne >   +2   4