Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OZ 448/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi E. K., M. K., W. W. i J. W. na zarządzenie Prezydenta Miasta P. Nr [...] w przedmiocie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu

I OSK 3367/15 - Postanowienie NSA z 2018-03-27

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Łodzi w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości gruntowych

I OSK 3368/15 - Postanowienie NSA z 2018-03-27

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Łodzi w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości

I OSK 2618/15 - Postanowienie NSA z 2018-04-20

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia

I OSK 3018/14 - Postanowienie NSA z 2018-02-08

Skargi kasacyjne Miasta Stołecznego Warszawy, Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, K. L. oraz M. S. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy nr [...] w przedmiocie ustanowienia prawa użytkowania wieczystego

I OZ 447/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Komisji do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa , nr [...] w przedmiocie ukarania grzywną

I OZ 1172/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-10

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego II Wydziału WSA w Poznaniu w przedmiocie odmowy uchylenia w wyniku wznowienia postępowania decyzji w sprawie podziału nieruchomości

I OSK 2987/15 - Postanowienie NSA z 2018-01-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przyznania prawa własności czasowej do gruntu nieruchomości warszawskiej

I OSK 1254/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-15

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku

I OSK 1255/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-15

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku
1   Następne >   3