Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Wr 290/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-08-03

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody D. w przedmiocie nie uwzględnienia zażalenia Ł. C. i A. O.

II SA/Wr 688/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-04-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie zgłoszenia sprzeciwu w sprawie zamiaru przystąpienia do wykonywania robót budowlanych polegających na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków na działce nr [...], obręb Z., gmina D. oraz nałożenia obowiązku uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę w zakresie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków i jednoczesnej rezygnacji z budowy zbiornika na ścieki bytowe oraz zmiany lokalizacji przyłącza kanalizac...

II SA/Lu 97/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie : zatwierdzenie projektu budowlanego z udzieleniempozwolenia na budowęobiektu budowlanego, w zakresie formalnoprawnej dopuszczalności skargi

II SA/Lu 263/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-04-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Lu 709/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-09-14

Sprawa ze skargi na decyzję Starosty w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na budowę, w zakresie dopuszczalności skargi

II SA/Lu 896/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-12-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody . w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na budowę

II SA/Wr 8/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-03-14

Sprawa ze skargi B. G. na Wojewodę D. w przedmiocie odmowy udzielenia skarżącej wyjaśnień w trakcie postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji Starosty O. nr [...] zatwierdzającej projekt budowlany i wydającej pozwolenie na budowę zabudowy zagrodowej wraz z infrastrukturą techniczną, na działce nr [...] AM

II SA/Wr 331/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-09-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na nadbudowę i rozbudowę pawilonu nr [...] zlokalizowanego przy ul. M. w J. G.

II SA/Wr 353/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-09-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji Prezydenta W., nr [...]. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej zadaszenie balkonu wraz z przebudową otworu okiennego na dodatkowe wejście na balkon mieszkania przy ul. M. [...] we W.

II SA/Wr 403/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-11-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na wykonanie robót budowlanych
1   Następne >   +2   +5   +10   15