Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wymierzenie grzywny X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II OZ 728/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt VII SO/Wa 28/07 o oddaleniu wniosku W. M. o wymierzenie Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego grzywny za nieprzekazanie skargi W. M. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...], znak: [...]

II OZ 1339/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie z wniosku W. P. przeciwko Staroście Krotoszyńskiemu w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny za nieprzekazanie skargi

II OZ 1008/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie oddalenia wniosku o wymierzenie organowi grzywny w sprawie z wniosku A.P. o wymierzenie Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w W. grzywny w związku z nieprawidłowym wykonaniem obowiązku przekazania skargi wraz z aktami sprawy

II OSK 1226/06 - Postanowienie NSA z 2006-10-05

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie z wniosku M. M. o wymierzenie organowi grzywny za nieprzekazanie w terminie skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

II OZ 487/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku R.R. i J.R. w przedmiocie wymierzenia grzywny Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w związku z nieprzekazaniem Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie w terminie skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

II OSK 1975/11 - Wyrok NSA z 2011-11-25

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi R. K. o wymierzenie Wojewodzie Wielkopolskiemu grzywny za niewykonanie wyroku NSA Ośrodka Zamiejscowego w Poznaniu o sygn. II SA/Po 426/01

II OZ 169/10 - Postanowienie NSA z 2010-03-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku K. S. w przedmiocie wymierzenia Wojewodzie Mazowieckiemu grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

II OSK 2828/13 - Wyrok NSA z 2014-06-10

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Gliwicach w przedmiocie wymierzenia Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Dąbrowie Górniczej grzywny za niewykonanie wyroku w sprawie II SAB/Gl 24/12 dotyczącej bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego

II OSK 1767/10 - Wyrok NSA z 2010-11-04

Sprawa ze skargi kasacyjnej S. S. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi S. S. w przedmiocie wymierzenia grzywny Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego z tytułu niewykonania wyroku

II OZ 1289/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi B. J. w przedmiocie wniosku o wymierzenie grzywny Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego
1   Następne >   +2   4