Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

I OW 276/13 - Postanowienie NSA z 2014-02-20

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do załatwienia sprawy dotyczącej zwrotu kosztów za usunięcie i przechowywanie pojazdu

II GSK 1125/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-09

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w S. w sprawie ze skargi J.W. na wystąpienie pokontrolne Wojewody Z. nr [...] przedmiocie funkcjonowania ośrodka szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy

I OZ 79/12 - Postanowienie NSA z 2012-02-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Ś. , nr [...] w przedmiocie innych spraw dotyczących dróg publicznych

I OZ 1785/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-13

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg publicznych

I OZ 1865/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w przedmiocie nakazu wprowadzenia zmian w organizacji ruchu

I OW 87/18 - Postanowienie NSA z 2018-08-22

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku Burmistrza N. o stwierdzenie nieważności decyzji, w której wyznaczono drogę publiczną i przyznano odszkodowanie za grunt przejęty pod drogę

II GZ 99/22 - Postanowienie NSA z 2022-04-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi Prezydenta Miasta N.S. na akt nadzoru Wojewody Małopolskiego nr [...] w przedmiocie zmiany organizacji ruchu