Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OSK 1459/20 - Wyrok NSA z 2020-12-01

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

I OSK 3077/19 - Wyrok NSA z 2020-12-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I OSK 3202/18 - Wyrok NSA z 2020-12-10

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 3201/18 - Wyrok NSA z 2020-12-10

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1918/19 - Wyrok NSA z 2020-12-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I OPP 112/20 - Postanowienie NSA z 2020-12-04

Skarga E. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt I SA/Wa 114/19 w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

I OSK 1685/20 - Wyrok NSA z 2020-12-17

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w Łodzi w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej

I OSK 1707/20 - Wyrok NSA z 2020-12-30

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Krakowie w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia prawa użytkowania nieruchomości

I OSK 3033/19 - Wyrok NSA z 2020-12-08

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w B. w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego

I OSK 2486/20 - Postanowienie NSA z 2020-12-17

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy [...] oraz określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawek procentowych
1   Następne >   2