Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wymierzenie grzywny X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OSK 321/05 - Wyrok NSA z 2006-01-12

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi M. A. K., A. M. S., Lidii S., T. W. i E. R. w przedmiocie wymierzenia grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Warszawie

I OZ 222/10 - Postanowienie NSA z 2010-09-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt VI SO/Wa 19/08 o wymierzeniu Prezydentowi m.st. Warszawy grzywny z tytułu niezastosowania się do obowiązku terminowego przekazania skargi N. wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

I OSK 951/07 - Postanowienie NSA z 2007-07-05

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Lublinie w przedmiocie wymierzenie Wojewodzie Lubelskiemu grzywny w kwocie 9 909 (dziewięciu tysięcy dziewięciuset dziewięciu) złotych za nieprzekazanie Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Lublinie skargi P. W. na bezczynność tego organu w sprawie z wniosku P. W. o wymierzenie grzywny Wojewodzie Lubelskiemu za nieprzekazanie Wojewódzkiemu Sądowi Ad...

I OSK 693/14 - Wyrok NSA z 2015-02-26

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi M. K.-H. w przedmiocie wymierzenia Prezydentowi Miasta Stołecznego Warszawy grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 534/09

I OSK 2513/13 - Wyrok NSA z 2014-02-18

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi M. K.-H. o wymierzenie Prezydentowi Miasta Stołecznego Warszawy grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 107/09

I OSK 1430/13 - Wyrok NSA z 2013-11-19

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi A. G. o wymierzenie grzywny Ministrowi Infrastruktury w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1942/09

I OZ 1213/13 - Postanowienie NSA z 2014-01-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt II SO/Wa 25/13 o odrzuceniu wniosku M.S. o wymierzenie grzywny Miastu Stołecznemu Warszawie, reprezentowanemu przez Prezydenta m.st. Warszawy za nieprzekazanie skargi wraz z aktami sprawy w ustawowym terminie

I OSK 1351/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-18

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w W. w przedmiocie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej

I OSK 906/07 - Postanowienie NSA z 2007-06-29

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt I SO/Wa 59/06 o nie uwzględnieniu wniosku o wymierzenie Ministrowi Skarbu Państwa grzywny

I OSK 1190/07 - Postanowienie NSA z 2007-09-06

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Krakowie w sprawie z wniosku S. H. w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny
1   Następne >   +2   4