Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budowlane prawo X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II OZ 173/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-10

Zażalenie na zarządzenie sędziego , sygn. akt 6 II SA 2141/00 o pozostawieniu bez rozpoznania wniosku J. K. o uchylenie postanowienia WSA w Warszawie , sygn. akt 6 II SA 2141/00 odrzucającego wniosek J. K. o uchylenie postanowienia NSA w Warszawie , sygn. akt II SAB 184/99 o odrzuceniu wniosku J. K. o rozstrzygnięcie wątpliwości...

II OSK 1000/05 - Wyrok NSA z 2006-02-21

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie renty strukturalnej

II OSK 725/13 - Wyrok NSA z 2014-10-16

Sprawa ze skargi na decyzję Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu technologicznego

SA/Wr 1870/93 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1994-01-11

Skarga Miasta i Gminy P. na decyzję Wojewody (z....) w przedmiocie ustalenia opłat z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej na cele budowy komunalnej oczyszczalni ścieków i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Burmistrza Miasta i Gminy G.

OSK 1894/04 - Wyrok NSA z 2005-07-25

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o scaleniu gruntów

OW 163/04 - Postanowienie NSA z 2005-02-18

Wniosek w przedmiocie określenia organu właściwego do rozpatrzenia zażalenia W. K. dot. postępowania scaleniowego

II OSK 105/06 - Wyrok NSA z 2006-12-14

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w Lublinie w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o przeznaczenie działki do zalesienia

II OZ 78/06 - Postanowienie NSA z 2006-02-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie sygn. akt II SA/Lu 690/05 o odmowie przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Lublinie sygn. akt II SA/Lu 690/05 oddalającego skargę M. G. na decyzję Dyrektora Lubelskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Elizówce Nr [...] w...

II SAB/Wr 12/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-05-12

Sprawa ze skargi Sz.G. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w L. w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji ustalającej warunki zabudowy

III ARN 9/85 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1985-12-31

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta (...) w przedmiocie rozbiórki domku letniskowego na skutek rewizji nadzwyczajnej Prokuratora Generalnego PRL (...) od wyroku NSA Ośrodek Zamiejscowy w Krakowie SA/Kr 886/83~ uchyla zaskarżony wyrok i
1   Następne >   2