Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Komunalizacja mienia X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

IV SA/Wa 1880/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-11-30

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie nieważności decyzji

II OSK 1514/09 - Wyrok NSA z 2010-10-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Krakowie w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia

II SA 1766/93 - Wyrok NSA z 1993-10-19

skargę Prezydenta Miasta O. na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie przeniesienia własności działki.

III RN 206/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-12-04

Skarga Zarządu Województwa O. na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy nabycia z mocy prawa części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, po rozpoznaniu na rozprawie, rewizji nadzwyczajnej Prezesa NSA od wyroku NSA w Warszawie , I SA 453/00

II OSK 1716/14 - Wyrok NSA z 2016-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

II OSK 1717/14 - Wyrok NSA z 2016-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości