Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II SA 1694-1695/86 - Wyrok NSA z 1987-02-12

stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji.

III ARN 13/87 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1987-12-31

Sprawa ze skargi na decyzję dyrektora Wydziału Geodezji (...) Urzędu Wojewódzkiego (...) w przedmiocie ustalenia opłaty z tytułu odłogowania gruntów rolnych na skutek rewizji nadzwyczajnej Prokuratora Generalnego PRL (...) od wyroku NSA Ośrodek Zamiejscowy w Poznaniu SA/Po 937/86~ uchyla zaskarżony i

III ARN 21/87 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1987-12-31

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej (...) w przedmiocie ustalenia kandydata na nabywcę działki rolnej z Państwowego Funduszu Ziemi na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku NSA w Warszawie II SA 1694

III ARN 9/87 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1987-12-31

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Geodety Wojewódzkiego (...) w przedmiocie ustalenia należności i opłat rocznych za grunty wyłączone z produkcji rolnej na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku NSA Ośrodek Zamiejscowy w Gdańsku SA/Gd 670/85~ uchyla zaskarżony wyrok i