Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II SA 125/94 - Wyrok NSA z 1995-06-02

Skarga Biskupa Prawosławnego (...) na decyzję Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w przedmiocie scalenia gruntów i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji, a także

II SA 1400/94 - Wyrok NSA z 1995-12-01

zaskarżoną decyzję uchyla.

SA/Ł 983/94 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1995-05-09

Skarga Piotra K. na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie przyznania własności działki gruntu i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Kierownika Urzędu Rejonowego w Z., a także

II SA 1250/94 - Wyrok NSA z 1995-11-16

Część nieruchomości, które w dniu wejścia w życie ustawy o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych oraz o uporządkowaniu niektórych spraw związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej i osadnictwa rolnego /Dz.U. nr 17 poz. 71 ze zm./ nie znajdowała się we władaniu Państwa ani w użytkowaniu zakładów, ponieważ w jej posiadanie uprzednio wszedł właściciel - nie mogła być przejęta na rzecz Państwa na podstawie art. 9 ustawy.

SA/Bk 201/94 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1995-05-18

1. Rolnik posiadający własne gospodarstwo rolne, ale nie korzystający faktycznie z gruntów wspólnoty, oraz nierolnik ale korzystający z gruntów wspólnoty, nie mogą uzyskać w trybie art. 6 ust. 1 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych /Dz.U. nr 28 poz. 169/, uprawnień do udziału we wspólnocie gruntowej.~2. Nie można wywodzić swych praw jako spadkobierca w sytuacji, gdy spadkodawcy /ojciec i dziadek/ takich praw do udziału we wspólnocie gruntowej nie posiadali.

II SA 286/94 - Wyrok NSA z 1995-06-23

Skarga Marianny D. na decyzję Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 1 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję, a także

III ARN 4/95 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1995-03-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie naliczenia jednorazowej dziesięciokrotnej należności z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku NSA Ośrodek Zamiejscowy w Poznaniu SA/Po 1695/93~ oddala rewizję nadzwyczajną.

III ARN 77/94 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1995-01-25

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa (...) w przedmiocie przejęcia nieruchomości ziemskiej na własność Państwa na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku NSA w Warszawie II SA 2387/93~ uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania przez NSA w Warszawie.