Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II SA/Kr 1558/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-02-02

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania

II SA/Gl 1089/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-01-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie zatwierdzenia wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie leśnej w kwestii wniosku o przyznanie skarżącemu prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata z urzędu.

IV SA/Po 100/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-01-10

Wniosek w przedmiocie zasądzenia kosztów zastępstwa prawnego według norm przepisanych

II OW 65/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-17

Wniosek w przedmiocie wyłączenia gruntów leśnych z produkcji

II SA/Po 877/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-01-25

Skarga I. K. na decyzję SKO . w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie wyłączenia gruntów rolnych z produkcji

II SA/Wr 569/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-01-16

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w C. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji o przeniesieniu własności gruntów pod budynkami

II SA/Wr 570/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-01-16

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w C w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności aktu własności ziemi

II OSK 2826/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w przedmiocie nakazu wstrzymania działalności polegającej na udzielenia schronienia bezdomnym zwierzętom

II SA/Gl 1089/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-02-13

Skarga K. S. na decyzję SKO w B. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie zatwierdzenia wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie leśnej

II SA/Bd 355/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-02-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie nakazu usunięcia chwastów z nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   +10   100