Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

III AZP 11/90 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów Sądu Najwyższego z 1990-10-11

Skarga Pawła P. na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w przedmiocie wykonywania przez adwokata zawodu indywidualnie po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym zagadnienia prawnego, przekazanego przez Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem IV SA 1224/89 do rozstrzygnięcia w trybie art. 391 Kpc w związku z art. 211 Kpa:~Czy na uchwałę Naczelnej Rady Adwokackiej utrzymującej w mocy uchwałę okręgowej rady adwokackiej o odmo...

III ARN 27/90 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1990-11-28

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie wyrażenia zgody na wykonywanie zawodu adwokata indywidualnie na skutek rewizji nadzwyczajnej Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego (...) od wyroku NSA w Warszawie IV SA 230/89~ uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę NSA w Warszawie do ponownego rozpoznania. Odrzuca rewizję nadzwyczajną w pozostałym zakresie.