Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 6190 Służba Cywilna, pracownicy mianowani, nauczyciele X

IV SA/Gl 611/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-01-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy H. w przedmiocie regulaminu wypłacania r. dodatków do wynagrodzenia i innych świadczeń nauczycielom przedszkoli i szkół dla których organem prowadzącym jest gmina H.

II SA/Wa 1455/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-24

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Edukacji Narodowej w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o nadaniu awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

II SAB/Wa 82/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-03

Skarga M. S. na bezczynność Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie pisma

II SA/Wa 1616/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-28

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Edukacji Narodowej w przedmiocie odmowy zwolnienia z obowiązku odbycia stażu i postępowania egzaminacyjnego oraz nadania stopnia nauczyciela mianowanego

II SA/Po 217/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-03-26

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Najwyższej Izby Kontroli w przedmiocie rozwiązania stosunku pracy

II SA/Wa 266/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu C. w przedmiocie uchwalenia regulaminu określającego nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat c. wysokość stawek dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

IV SA/Gl 400/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-06-25

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie nauczycieli

III SA/Kr 525/04 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-04-24

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Kuratora Oświaty w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o nadaniu stopnia awansu zawodowego

II SA/Op 533/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-02-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Opolskiego Kuratora Oświaty w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie awansu zawodowego nauczyciela

II SA/Go 21/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-04-18

Sprawa ze skargi na decyzję Kuratora Oświaty w przedmiocie odmowa wyrażenia zgody na rozpoczęcie stażu
1   Następne >   +2   +5   +10   100