Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6299 Inne o symbolu podstawowym 629 X

II SA/Gd 422/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-08-22

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie przekazania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji dotyczącej przejęcia niezabudowanej nieruchomości rolnej na własność Skarbu Państwa do właściwego organu

I SA/Wa 2209/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-02

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia administracyjnego

II SA/Gl 467/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-11-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody S. w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogę publiczną

II SA/Gl 626/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-12-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za nabycie z mocy prawa nieruchomości zajętej pod drogę publiczną.

I OSK 1126/08 - Postanowienie NSA z 2009-06-23

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Śląskiego w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SA/Gl 965/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-12-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata z urzędu

IV SO/Wa 14/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-14

Wniosek w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania

IV SA/Wa 1850/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 777/09 - Postanowienie NSA z 2009-08-13

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Gliwicach w przedmiocie przywrócenia prawa własności nieruchomości

II SAB/Gl 1/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-02-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta R. w przedmiocie niezałatwienia sprawy dotyczącej wydania wypisów z ewidencji gruntów
1   Następne >   +2   +5   +10   65