Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

SA/Wr 714/90 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1990-11-06

skargę Mariana K. na decyzję Dyrektora Wojewódzkiego Biura Pracy w W. w przedmiocie przyznania zasiłku z Funduszu Pracy.

II SA 854/90 - Wyrok NSA z 1990-12-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w W. w przedmiocie zasiłku dla bezrobotnego

II SA 844/90 - Wyrok NSA z 1990-12-18

Skarga Leszka O. na decyzję Wojewody B-kiego w przedmiocie utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnego i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję kierownika Urzędu Rejonowego w S.

II SA 746/90 - Wyrok NSA z 1990-11-20

skargę Jan Sz. na decyzję Dyrektora Wojewódzkiego Biura Pracy w W. wydaną z upoważnienia Wojewody W-kiego w przedmiocie zasiłku dla bezrobotnych.