Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol 6336 Pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia, zorganizowanie dodatkowych miejsc pracy oraz podjęcie działalności gospodarczej X

I OSK 223/12 - Wyrok NSA z 2012-08-02

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Małopolskiego w przedmiocie umorzenia należności na podjęcie działalności gospodarczej

I OSK 1453/08 - Wyrok NSA z 2009-06-29

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Świętokrzyskiego w przedmiocie odmowy umorzenia pożyczki

I OSK 583/07 - Wyrok NSA z 2008-02-01

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Z. w przedmiocie umorzenia pożyczki z Funduszu Pracy

I OSK 743/13 - Wyrok NSA z 2014-06-13

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy rozłożenia na raty pożyczki z Funduszu Pracy

I OSK 2921/12 - Wyrok NSA z 2013-09-13

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I OSK 1460/08 - Wyrok NSA z 2009-07-10

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Łódzkiego w przedmiocie odmowy umorzenia pożyczki ze środków Funduszu Pracy

I OSK 1155/13 - Wyrok NSA z 2014-10-01

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy umorzenia kwoty jednorazowo przyznanych środków na podjęcie działalności gospodarczej

I OSK 581/13 - Wyrok NSA z 2014-04-25

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Podkarpackiego w przedmiocie odmowy umorzenia odsetek z tytułu obowiązku zwrotu należności związanych z refundacją kosztów doposażenia stanowisk pracy oraz prac interwencyjnych

I OSK 1736/11 - Wyrok NSA z 2012-01-24

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie niedopuszczalności odwołania

I OSK 93/16 - Wyrok NSA z 2017-10-20

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Gdańsku w sprawie ze skarg H. J. na decyzje Wojewody [...] nr [...] oraz [...] w przedmiocie umorzenia zadłużenia z tytułu udzielonej refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego