Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6336 Pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia, zorganizowanie dodatkowych miejsc pracy oraz podjęcie działalności gospodarczej X

I OZ 403/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku , sygn. akt III SA/Gd 592/15 o odrzuceniu skargi L.K. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA w Gdańsku , sygn. akt III SA/Gd 599/12

I OSK 3124/15 - Postanowienie NSA z 2015-12-02

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu zwrotu refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

I OZ 876/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania