Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 642 Skargi na akty prawa miejscowego wojewodów i organów administracji niezespolonej oraz na niewykonywanie przez nich czynności nakazanych prawem wnoszone w trybie art. 44 ust. 1 i art. 45 ust. 1 ustawy o adm. rządowej w województwie X

IV SA/Wa 1338/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-19

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi B. K. na rozporządzenie Wojewody [...] Nr [...] w przedmiocie [...] Parku Krajobrazowego im. [...] przyznaje adwokatowi L. R. z Kancelarii Prawniczej [...] w W. przy ul. [...] ze środków budżetowych WSA w Warszawie kwotę 120 (sto dwadzieścia) zł, powiększoną o kwotę 26,40 zł (dwadzieścia sześć złotych...

II OSK 218/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-24

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odrzucenia skargi w sprawie ze skargi B. K. na rozporządzenie Nr 13 Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Czesława Łaszka

II SA/Ol 56/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-05-11

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi '[...]' Parku Krajobrazowego w K. na rozporządzenie Wojewody '[...]' z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie uchylenia rozporządzenia w sprawie planu ochrony '[...]' Parku Krajobrazowego

IV SA/Wa 486/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-24

Sprawa ze skargi M. P. na rozporządzenie Wojewody [...] w przedmiocie [...] Obszaru Chronionego Krajobrazu

II SA/Ol 485/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-11-21

Sprawa ze skargi Z. D. na rozporządzenie Wojewody w przedmiocie ustanowienia zespołu przyrodniczo

II SA/Ol 506/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-11-21

Sprawa ze skargi Ł. R. na rozporządzenie Wojewody w przedmiocie ustanowienia zespołu przyrodniczo

II SA/Łd 1167/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-02-17

Sprawa ze skargi Prokuratora Okręgowego w Ł. na rozporządzenie Wojewody Łódzkiego w sprawie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego

II SA/Gd 820/05 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2006-08-09

Sprawa ze skargi A. i A. B. na zarządzenie Wojewody w przedmiocie utworzenia rezerwatu przyrody

II SA/Wr 1959/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-07-12

Sprawa ze skargi A. O. na zarządzenie Wojewody D. w przedmiocie wyrażenia zgody na stosowanie bonifikat przy sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa, przy ustalaniu opłat z tytułu trwałego zarządu tych nieruchomości jak również w sprawie określenia umownych stawek oprocentowania

IV SA/Wa 1205/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-09-27

Sprawa ze skargi R. Sp.z o.o. na zarządzenie Prezydenta Miasta P. w przedmiocie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
1   Następne >   +2   +5   +10   43