Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OZ 909/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-17

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi J. A. w przedmiocie wymierzenia grzywny Wojewodzie Kujawsko

I OSK 40/08 - Wyrok NSA z 2008-05-27

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Lublinie w sprawie ze skargi Z. W. w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny za niewykonanie orzeczenia NSA Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie w sprawie II SAB/Lu 50/02

I OSK 283/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-15

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie o sygn. akt II SAB/Lu 52/02 w przedmiocie zasiłku celowego i okresowego

II OSK 1934/07 - Wyrok NSA z 2008-06-05

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi Syndyka Masy Upadłości Budowlanej Spółki Mieszkaniowej '[...]' Spółka z o. o. w K. w przedmiocie wymierzenia grzywny za niewykonanie wyroku

I OSK 1650/07 - Wyrok NSA z 2008-02-07

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Gospodarki i Pracy w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważnośc...

I OSK 282/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-15

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie o sygn. akt II SAB/Lu 68/02 w przedmiocie zasiłku okresowego i celowego

II GSK 513/08 - Wyrok NSA z 2008-11-25

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w W. w sprawie z wniosku M. J. - P. K. S. T. o wymierzenie organowi grzywny za niewykonanie wyroku w sprawie bezczynności organu w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o wydanie zezwolenia na międzynarodowy transport drogowy