Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

II GSK 143/13 - Wyrok NSA z 2014-03-11

Skarga kasacyjna na bezczynność Dyrektora [...] Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w G. w przedmiocie wykonania wyroku WSA w W. sygn. akt VI SA/Wa 1035/11 i o wymierzenie grzywny

II OSK 11/14 - Wyrok NSA z 2014-07-29

Sprawa ze skargi kasacyjnej I. P. od wyroku WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi I. P. o wymierzenie grzywny Prezydentowi Miasta W. z powodu bezczynności po wyroku WSA w Gdańsku sygn. akt II SA/Gd 793/07

I OSK 2513/13 - Wyrok NSA z 2014-02-18

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi M. K.-H. o wymierzenie Prezydentowi Miasta Stołecznego Warszawy grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 107/09

II OSK 2828/13 - Wyrok NSA z 2014-06-10

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Gliwicach w przedmiocie wymierzenia Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Dąbrowie Górniczej grzywny za niewykonanie wyroku w sprawie II SAB/Gl 24/12 dotyczącej bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego

II GSK 1556/13 - Wyrok NSA z 2014-12-03

Skarga kasacyjna na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny

I OSK 2673/13 - Wyrok NSA z 2014-04-16

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi J.B. w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Białymstoku w sprawie II SAB/Bk 25/12 w sprawie wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków

II GSK 144/13 - Wyrok NSA z 2014-03-11

Skarga kasacyjna na bezczynność Dyrektora [...] Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w G. w przedmiocie wykonania wyroku WSA w W. sygn. akt VI SA/Wa 1036/11 i o wymierzenie grzywny

I OSK 2929/13 - Wyrok NSA z 2014-02-18

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi A. K. S. na niewykonanie wyroku WSA w Krakowie , sygn. akt III SA/Kr 146/09 przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie

II OSK 1292/14 - Wyrok NSA z 2014-12-03

Sprawa ze skargi kasacyjnej M. P. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi M. P. na Wojewodę Mazowieckiego w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny za niewykonanie orzeczenia wyroku NSA sygn. akt II OSK 604/12 1/ uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie do ponownego rozpoznania; 2/ odstępuje od zasądz...

I OSK 804/14 - Wyrok NSA z 2014-11-13

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi Towarzystwa Budownictwa Społecznego [...] Sp. z o.o. w K. przeciwko Skarbowi Państwa - Staroście K. w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Poznaniu sygn. akt II SA/Po 1/08 dotyczącym ustalenia odszkodowania za działki przejęte pod drogę
1   Następne >   2