Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 1000/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-11-25

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny w związku z bezczynnością po wyroku WSA w Warszawie z dnia 2

I SA/Wa 550/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-08-08

Sprawa ze skargi J. S. na niewykonanie przez Ministra Infrastruktury wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 2023/06 i wymierzenie organowi grzywny 1. wymierza Ministrowi Infrastruktury grzywnę w wysokości 200 (dwieście) złotych płatną w terminie jednego miesiąca od daty uprawomocnienia się niniejszego wyroku; 2. zasądza od Ministra Infrastruktury na rzecz J. S. kwotę 200 (dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

I SA/Wa 1220/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-12-17

Sprawa ze skargi H. W. w przedmiocie wymierzenia Ministrowi Infrastruktury grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1844/04