Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 1707/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-03-13

Sprawa ze skargi B. W., B. B., P. W., B. W., W. W., E. W., J. K. i W. W. w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 1803/06 wymierza Prezydentowi W. grzywnę w wysokości [...] ([...]) złotych płatną w terminie jednego miesiąca od daty uprawomocnienia się niniejszego wyroku.

II SA/Ol 446/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-09-30

Sprawa ze skargi J. S. w sprawie wymierzenia grzywny Prezydentowi Miasta za niewykonanie wyroku WSA w przedmiocie pozwolenia na budowę

II SA/Ol 445/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-09-30

Sprawa ze skargi J. S. w przedmiocie wymierzenia grzywny Prezydentowi Miasta za niewykonanie wyroku NSA w sprawie wygaśnięcia decyzji udzielającej pozwolenia na budowę o sygn. akt: '[...]'

I SA/Wa 149/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-05-20

Sprawa ze skargi J. C. w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 127/06

IV SA/Po 731/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-02-27

Sprawa ze skargi M.P. o wymierzenie Prezydentowi Miasta grzywny z tytułu niewykonania wyroku WSA w Poznaniu w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego i pomocy pieniężnej dla rodziny zastępczej wymierza Prezydentowi Miasta grzywnę w wysokości 2000 (dwa tysiące) złotych /

I SA/Wa 440/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-10-10

Sprawa ze skargi na bezczynność wymierza Prezydentowi W. grzywnę w wysokości