Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

I SAB/Rz 2/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-03-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w przedmiocie prowadzenia przewlekle postępowania kontrolnego w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania w podatku od towarów i usług za maj 2014 roku

I SAB/Ol 4/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-05-11

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie działania Naczelnika Urzędu Skarbowego w zakresie odmowy dokonania korekt deklaracji

II SAB/Lu 283/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-05-28

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną świadczoną z urzędu w sprawie ze skargi Z. W. na przewlekłe prowadzenie sprawy przez Wójta Gminy N. w przedmiocie ponownego rozpatrzenia sprawy po uchyleniu decyzji Wójta Gminy N. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku stałego wyrównawczego i dodatku do tego zasiłku

II SAB/Lu 204/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-04-10

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną świadczoną z urzędu w sprawie ze skargi Z. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez SKO w L. w przedmiocie odwołania od decyzji dotyczącej specjalnego zasiłku celowego na zakup opału do kuchni

II SAB/Wr 20/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-05-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na przewlekłość postępowania SKO w W. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji

II SAB/Ol 90/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-04-10

Skarga A. Z. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie samowoli budowlanej

I SAB/Lu 20/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-04-23

Sprawa ze skargi M. O. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w przedmiocie zwrotu różnicy podatku od towarów i usług za lipiec 2013 r.

I FSK 1881/14 - Wyrok NSA z 2015-04-24

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Lublinie w sprawie ze skargi C. Sp. z o. o. z siedzibą w Z. na decyzje Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w L. nr [....] w przedmiocie przewlekłego prowadzenia postępowań wszczętych przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w L.

I OSK 83/14 - Postanowienie NSA z 2015-04-28

Sprawa ze skargi kasacyjnej A.B. zakończonej wyrokiem NSA w sprawie ze skargi A.B. na przewlekłość postępowania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

II OZ 154/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi A. Z. na przewlekłe prowadzenie przez Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Olsztynie postępowania w rozpoznaniu wniosku o stwierdzenie nieważności postanowienia Powiatowego Inspektora N...
1   Następne >   +2   +5   +10   100