Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 999 X

SA/Gd 3078/94 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1995-03-15

skargę Danuty M. na decyzję Kierownika Wojewódzkiego Urzędu Pracy w (...) w przedmiocie odmowy przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

SA/Lu 1104/91 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1992-02-18

Skarga Ewy G. na decyzję Wojewody C-kiego w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku dla bezrobotnych i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 1 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję.

SA/Bk 1043/95 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1996-05-16

skargę Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa - Oddział Terenowy w (...) na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie utrzymania i eksploatacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.

III SA 1324/94 - Wyrok NSA z 1995-06-07

Skarga Leszka T. na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie zmiany wyniku kontroli i na podstawie art. 207 par. 1 i 3 Kpa stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji oraz utrzymanej przez nią w mocy decyzji Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, a także

IV SA 184/94 - Wyrok NSA z 1995-06-09

Skarga Józefa M. na decyzję Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o zatwierdzeniu planu realizacyjnego i pozwoleniu na budowę linii energetycznej i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję, a także

IV SA 1922/93 - Wyrok NSA z 1995-01-06

Skarga Marii L. na decyzję Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 i 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Wojewody.

IV SA 644/88 - Wyrok NSA z 1988-09-05

skargę Genowefy K. na decyzję Naczelnego Architekta Warszawy w przedmiocie nakazu rozbiórki obiektów budowlanych.

III SA 1580/95 - Wyrok NSA z 1997-06-11

Skarga 'S.P.' spółki z o.o. w W. na decyzję Izby Skarbowej w (...) w przedmiocie wymiaru podatku od towarów usług za maj 1995 r. na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./ uchylił zaskarżoną decyzję, a także

IV SA 224/90 - Wyrok NSA z 1990-05-28

skargę Stanisława M. na decyzję Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w przedmiocie budowy piekarni.

SA/Wr 601/92 - Postanowienie NSA oz. we Wrocławiu z 1992-05-25

skargę Bronisława P. na uchwałę Rady Miasta 0. w sprawie przystąpienia do spółki.
1   Następne >   +2   +5   +10   30