Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Lasy X

II OSK 1394/14 - Wyrok NSA z 2016-02-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie odmowy przeniesienia prawa do ekwiwalentu

II GSK 163/15 - Wyrok NSA z 2016-06-29

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w T. w przedmiocie przekazania praw i obowiązków z tytułu prowadzenia uprawy leśnej oraz wypłaty ekwiwalentu

I OSK 1308/14 - Wyrok NSA z 2016-03-15

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji oddala ...

II OSK 513/15 - Wyrok NSA z 2016-11-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej

II OSK 3048/14 - Wyrok NSA z 2016-10-07

Sprawa ze skargi kasacyjnej P. H. od wyroku WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi P. H. na akt Starosty Gnieźnieńskiego nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzania lasów

II GSK 1677/14 - Wyrok NSA z 2016-03-01

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora M. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu zalesiania gruntów rolnych

II OSK 702/15 - Wyrok NSA z 2016-12-09

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Rzeszowie w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II OSK 2196/14 - Wyrok NSA z 2016-05-19

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w B. w przedmiocie odmowy dokonania zmiany lasu na użytek rolny