Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X
  • Symbol

II SA/Op 607/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-07-02

Wniosek w przedmiocie niedopuszczalności zażalenia na postanowienie o podjęciu postępowania w sprawie uchylenia decyzji o skierowaniu i ustaleniu opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej

I OZ 789/15 - Postanowienie NSA z 2015-07-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie z 26 listopada 2014 r., sygn. akt III SA/Kr 1363/14 w przedmiocie przyznania prawa pomocy w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Tarnowie z [...] lipca 2014 r. Nr [...] w przedmiocie przekazania odwołania organowi I instancji celem rozpatrzenia według właściwości

III SA/Lu 643/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-07-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy

I SA/Gl 2/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-07-06

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w C. w przedmiocie odmowy uzupełnienia decyzji w sprawie ustalenia wymiaru w podatku od nieruchomości na 2011 r. w kwestii wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych

II SA/Łd 28/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-06

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej w formie specjalnego zasiłku celowego

III SA/Łd 70/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-08

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skarg M.K. na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego i zobowiązania do dokonania z tego tytułu opłaty

I OZ 727/15 - Postanowienie NSA z 2015-07-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku M.S. o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika w sprawie ze skargi na decyzję Samorządowego kolegium Odwoławczego w Warszawie nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej

II SA/Łd 11/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-08

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

III SA/Łd 1053/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-02

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie zwrotu podania w sprawie rozgraniczenia nieruchomości

III SA/Kr 235/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-07-01

Wniosek w przedmiocie zasiłku okresowego
1   Następne >   +2   +5   +10   47