Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6079 Inne o symbolu podstawowym 607 X

II SA/Gd 706/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-12-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie nieważności decyzji w sprawie nieodpłatnego przejścia na własności gminy nieruchomości gruntowej

I OSK 1101/19 - Wyrok NSA z 2019-12-12

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami gminnymi

I OW 179/19 - Postanowienie NSA z 2019-12-12

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku o rozłożenia na raty opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu za rok 2019

II SA/Łd 569/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-12-03

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wniosku o ustalenie, że aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego jest nieuzasadniona

II SA/Łd 570/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-12-03

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wniosku o ustalenie, że aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego jest nieuzasadniona

I OSK 923/18 - Wyrok NSA z 2019-12-18

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zarządzenie Burmistrza Miasta Mikołajki nr 30/2008 w przedmiocie określenia niektórych zasad wydzierżawiania gruntów stanowiących własność Gminy Mikołajki oraz stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych

II SA/Ol 901/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-12-19

Sprawa ze skargi Wspólnoty A na zarządzenie Wójta w przedmiocie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy gruntów komunalnych i stawek czynszu najmu garaży oraz budynków gospodarczych stanowiących własność Gminy 1/ stwierdza nieważność zaskarżonego zarządzenia; 2/ zasądza od Wójta na rzecz skarżącej Wspólnoty A kwotę 300 zł (trzysta złotych), tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

II SA/Łd 545/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-12-04

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności

I OSK 1009/18 - Wyrok NSA z 2019-12-19

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II SA/Wr 508/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-12-12

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję SKO we W. z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania na własność działki
1   Następne >   +2   4