Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Burmistrz Miasta i Gminy X
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II OW 28/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-08

Wniosek w przedmiocie: wskazania organu właściwego do załatwienia sprawy o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa na wniosek Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w S.

II OSK 869/07 - Postanowienie NSA z 2007-07-03

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie wyłączenia posesji z planu realizacji kanalizacji wsi O.

II OW 180/13 - Postanowienie NSA z 2014-03-13

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J. M. dotyczącego zezwolenia na usunięcie drzew

II OW 115/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-21

Wniosek w przedmiocie ochrony środowiska

II OSK 1994/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-21

Wniosek w przedmiocie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych

II OW 29/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-29

Wniosek SKO w Olsztynie nr SKO.60.61.2013 o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Biała Piska a Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Olsztynie dotyczącego wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku [...] Sp. z o.o. w Białej Piskiej o zmianę ostatecznej decyzji SKO w Olsztynie nr [...]

II OSK 2534/13 - Wyrok NSA z 2014-01-29

Sprawa ze skargi kasacyjnej Burmistrza Czyżewa od wyroku WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi [...] Sp. z o.o. w W. na przewlekłość postępowania Burmistrza Czyżewa w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie pojedynczej elektrowni wiatrowej na nieruchomości nr [...] w miejscowości [...] 1/

II OW 89/09 - Postanowienie NSA z 2010-03-30

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia skargi dotyczącej zakłócania spokoju, porządku i czystości poprzez prowadzenie działalności transportowej

II OSK 1994/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-20

Skarga kasacyjna na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy W. w przedmiocie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych

II OW 74/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-08

Wniosek Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Zachodniopomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków a Burmistrzem Gminy Chojna przez wskazanie Burmistrza Gminy Chojna jako organu właściwego do załatwienia sprawy postępowania o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew rosnących na terenie działki nr [...] w B. gm. C.
1   Następne >   +2   5