Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Łd 256/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-05-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Nowosolna w sprawie przyjęcia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna 1. stwierdza nieważność uchwały Rady Gminy Nowosolna nr XXXVII/224/13 oku w części dotyczącej pkt 1 rozdziału XXV; 2. stwierdza, że zaskarżona uchwała w zakresie określonym w pkt 1 wyroku nie podlega wykonaniu do dnia uprawomocnienia się wyroku; 3. zasądza od ...

II OSK 2961/12 - Wyrok NSA z 2014-05-13

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady m.st. Warszawy w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 2922/12 - Wyrok NSA z 2014-05-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie warunków zabudowy terenu

II OSK 412/13 - Wyrok NSA z 2014-05-13

Skargi kasacyjne T. F. i innych od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skarg T. F. i innych na uchwałę Rady Miasta Krakowa nr XXI/234/11 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 'Wzgórze Świętej Bronisławy II'

II OSK 2970/12 - Wyrok NSA z 2014-05-15

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej Trzcianki w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Kr 444/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-05-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II OSK 3042/12 - Wyrok NSA z 2014-05-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie nałożenia kary za wydanie decyzji z naruszeniem terminu

II SA/Po 68/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-05-29

Sprawa ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławcze w Koninie w przedmiocie opłaty z tytułu wzrostu nieruchomości.

II SA/Gl 1886/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-05-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w W. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 3047/12 - Wyrok NSA z 2014-05-27

Skarga kasacyjna na postanowienie Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie uzgodnienia warunków zabudowy
1   Następne >   +2   +5   11